Design a site like this with WordPress.com
เริ่มได้

ประกาศ !!!ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคุมเข้มความประพฤติ นร.-นศ. ‘ห้ามวิวาท-ชู้สาว-แต่งโป๊-มั่วสุม’..คลิปข่าว

ประกาศ

ประกาศ !!!ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคุมเข้มความประพฤติ นร.-นศ. ‘ห้ามวิวาท-ชู้สาว-แต่งโป๊-มั่วสุม’

ประกาศ !!! เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา บาคาร่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

1. ให้ยกเลิกความใน (6) และ (7) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายผู้อื่นเตรียมการหรือกระทำการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อกระทำ การดังกล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา เรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: